Grid

shows list of posts, pages, images, products and any custom post types!

Blog Posts

Nowe limity

Księgowość
0
Limit płatności gotówką Od 2017 roku zmienił się limit płatności gotówką. Zgodnie z art. 19 ustawy limit płatności gotówkowych dokonywanych przez podatników wynosi obecnie 15 tys. złotych. Tak więc wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie są kosztem podatkowym. Zgodnie z art 22p ust 1 i 2 ustawy o PIT, przedsiębiorcy prowadzący…

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

Księgowość
AGENT TURYSTYCZNY Zacznijmy od pytania kim jest i co robi „agent turystyczny”? Agent turystyczny świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych na rzecz podmiotów świadczących usługi turystyki posiadających wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki czyli tzw. touroperatorów. Cechą charakterystyczną pośrednictwa jest fakt, że bezpośrednią przyczyną zawarcia bezpośrednio lub pośrednio umowy z…

Obowiązkowo rejestruj umowy o dzieło

Księgowość
Nowelizacja specustawy (z 31.03.2021, DzU poz. 568), która weszła w życie z dniem 1.01.2021 wprowadziła obowiązek rejestrowania umów o dzieło na formularzu RUD. O zawarciu umowy o dzieło należy powiadamiać ZUS od 1.01.2021, obowiązek stosuje się jedynie do umów zawieranych od 1 stycznia 2021 (umowy wcześniejsze, które trwają nie podlegają temu…

Dla kogo zwolnienie z VAT?

Księgowość
Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność co do zasady podlega obowiązkowi VAT. Istnieje jednak możliwość zwolnienia z podatku VAT. Zależy to od rodzaju prowadzonej działalności oraz obrotów przedsiębiorcy. WIELKOŚĆ OBROTÓW, ZWOLNIENIE PODMIOTOWE Warunek dotyczący wielkości obrotu wymieniony w art. 113 ust. 1, zgodnie z którym zwolniona z podatku VAT jest sprzedaż dokonywana…

Mikropożyczka 5 000 zł Tarcza antykryzysowa

Księgowość
Zgodnie art. 15zzd ust. 1 ustawy – szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, starosta może na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. (wprowadziła zmianę okresu tarcza 3.0)…

Faktury uproszczone

Księgowość
Jakie warunki musi spełniać paragon aby być uznanym za „fakturę uproszczoną”? kwota paragonu nie może przekraczać 450 zł lub 100 euro (przyjmując kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia)paragon musi zawierać NIP nabywcy – uwaga NIP musimy podać wystawcy przez wydrukowaniem paragonu – nie ma możliwości późniejszego dodania NIP i ponownego…

Galleries

Pages

Portfolios

Nowe limity

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

Obowiązkowo rejestruj umowy o dzieło

Dla kogo zwolnienie z VAT?

Mikropożyczka 5 000 zł Tarcza antykryzysowa

Faktury uproszczone

Faktury elektroniczne

Miesięcznie czy kwartalnie?

Jednolity plik kontrolny (jpk)

Testimonials

Limit płatności gotówką

Od 2017 roku zmienił się limit płatności gotówką. Zgodnie z art. 19 ustawy limit płatności gotówkowych dokonywanych przez podatników wynosi obecnie 15 tys. złotych. Tak więc wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie są kosztem podatkowym. Zgodnie z art 22p ust 1 i 2 ustawy o PIT, przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej kwota transakcji przekraczająca 15 tys. zł nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego. Płatność gotówką do transakcji w kwocie do 15 000 zł – stanowi koszt podatkowy, ale tylko do podanego limitu. Jeśli zaliczono do kosztów uzyskania przychodów kwotę powyżej limitu 15 tys. zł, a następnie dokonano płatności gotówką, a nie przelewem nalezy odliczyć od kosztów podatkowych kwote przekraczająca limit.
Znaczenie ma faktyczna forma płatności, a nie ta metoda płatności, która została zadeklarowana na fakturze.

Transakcje w walutach obcych przeliczane muszą być na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień danej transakcji. W związku z tym przeliczeń na PLN należy dokonywać indywidualnie do konkretnej transakcji.

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie stanowią kosztu podatkowego również w sytuacji gdy:

 • dotyczą nabycia lub wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • płatność następuje po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną,
 • płatność następuje po likwidacji pozarolniczej działalności.

PODATNICY VAT I LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH

Płatników VAT oprócz limitu płatności gotówkowej do wysokości 15.000 zł, obowiązują dodatkowe wymagania. Do kosztów nie można zaliczyć transakcji powyżej 15 tys. zł dokonanej przez czynnego podatnika VAT zapłąconej przelewem bankowym jeśli zostałą zapłącona na rachunek bankowy spoza białej listy. Jeśli rachunek nie jest wpisany na białą liste należy zgłosić transakcję na druku ZAW-NR w terminie 14 dni. Do kosztów również nie można ująć transakcji zakupu, jeśli dotyczy ona produktów z załącznika nr 15 ustawy o VAT zakupionych od podatnika VAT i jest powyżej 15 tys. zł brutto, a płatność odbyła się bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

AGENT TURYSTYCZNY

Zacznijmy od pytania kim jest i co robi „agent turystyczny”? Agent turystyczny świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych na rzecz podmiotów świadczących usługi turystyki posiadających wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki czyli tzw. touroperatorów. Cechą charakterystyczną pośrednictwa jest fakt, że bezpośrednią przyczyną zawarcia bezpośrednio lub pośrednio umowy z trzecią stroną są działania pośrednika. Przez umowę o pośrednictwo należałoby rozumieć stosunek prawny pomiędzy dwiema stronami, z których jedna (pośrednik) otrzymuje zlecenie od drugiej (zleceniodawca), aby doprowadzić do wymiany gospodarczej świadczeń z osobą trzecią. Znalezienie kontrahenta ma stanowić bezpośredni i decydujący rezultat starań pośrednika. Bezpośrednim celem aktywności pośrednika jest wywołanie skutku prawnego, polegającego na wprowadzeniu zleceniodawcy (podmiotu zastępowanego) w stosunek umowny z osobą trzecią.

AGENT SPRZEDAJĄCY USŁUGI TURYSTYCZNE

Usługi turystyczne, w których sprzedaży pośredniczy agent mogą być dokonywane (mieć miejsce):

 • poza terytorium Unii Europejskiej,
 • na terytorium Unii Europejskiej,
 • zarówno na terytorium Unii Europejskiej jak i poza terytorium Unii Europejskiej działa w imieniu i na rzecz touroperatorów.

Rozpatrujemy sytuację, w której touroperator posiada siedzibę działalności na terytorium Polski, a z Agentem turystycznym łączy go stosowna umowa. Na podstawie tej umowy Agent rozlicza prowizję od sprzedaży usług na rzecz i w imieniu touroperatora wystawiając fakturę.

JAKA STAWKA VAT W USŁUGACH POŚREDNICTWA AGENTA TURYSTYCZNEGO?

Powstają pytania: jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej oraz jaką stawkę należy zastosować do opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki dokonywanych na terytorium Unii Europejskiej?

Zakres i zasady stosowania stawek obniżonych zostały określone między innymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2350).

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 7 w/w rozporządzenia MF, usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki powinny być opodatkowane stawką:

 • STAWKI 0% w odniesieniu do usług, które będą faktycznie wykonywane poza terytorium Polski i Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z tym przepisem rozporządzenia, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do usług świadczonych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, jeżeli pośredniczą oni w transakcjach dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej. Kwestie odnoszące się do zwolnienia usług pośrednictwa uregulowane zostały także w art. 153 Dyrektywy VAT. Zgodnie z tym przepisem, państwa członkowskie zwalniają usługi świadczone przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, jeśli pośredniczą oni w transakcjach, o których mowa w rozdziałach 6, 7 i 8 lub w transakcjach dokonywanych poza terytorium Wspólnoty. Z przepisu rozporządzenia wynika, że dla zastosowania stawki podatku 0% muszą być spełnione dwa warunki:
 • pośrednik musi działać w imieniu i na rzecz osób trzecich
 • transakcja, w której uczestniczy pośrednik jest dokonywana poza terytorium Unii Europejskiej
 • STAWKI PODSTAWOWEJ – gdy usługa turystyki realizowana jest na terytorium Polski lub innego kraju Wspólnoty.

Dla przypomnienia – usługi pośrednictwa dotyczące usług turystyki nie są objęte szczególnym systemem VAT – MARŻA.

Nowelizacja specustawy (z 31.03.2021, DzU poz. 568), która weszła w życie z dniem 1.01.2021 wprowadziła obowiązek rejestrowania umów o dzieło na formularzu RUD. O zawarciu umowy o dzieło należy powiadamiać ZUS od 1.01.2021, obowiązek stosuje się jedynie do umów zawieranych od 1 stycznia 2021 (umowy wcześniejsze, które trwają nie podlegają temu przepisowi). Zawarcie umowy o dzieło należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty jej podpisania. Rejestracji umowy na druku można dokonać elektronicznie lub papierowo. Wyjątkami są umowy zawarte:

 • z własnym pracownikiem,
 • przez własnego pracownika z obcym podmiotem/obcą osobą, ale wykonywanej na rzecz pracodawcy,
 • z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach tej działalności.

Pod obowiązek powiadomienia o zawarciu umowy o dzieło nie podlegają jednostki organizacyjne, które nie są płatnikiem składek, np. spółka prawa handlowego, fundacja czy stowarzyszenie, jeśli nikogo nie zgłaszają i nie rozliczają ze składek.

Wątpliwości budzi kwestia zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawartych z pracownikami korzystającymi z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego czy bezpłatnego. Tacy wykonawcy podczas w/w urlopów tracą status „własnego pracownika” i w konsekwencji nawiązane z nimi umowy o dzieło pozostają wolne od składek. Czy takie osoby należy zgłaszać na nowym druku? Ta kwestia pozostaje niejasna…

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność co do zasady podlega obowiązkowi VAT. Istnieje jednak możliwość zwolnienia z podatku VAT. Zależy to od rodzaju prowadzonej działalności oraz obrotów przedsiębiorcy.

WIELKOŚĆ OBROTÓW, ZWOLNIENIE PODMIOTOWE

Warunek dotyczący wielkości obrotu wymieniony w art. 113 ust. 1, zgodnie z którym zwolniona z podatku VAT jest sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży (netto, czyli bez podatku VAT) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie 200 000 zł. Z tego zwolnienia podmiotowego z VAT mogą skorzystać także przedsiębiorcy rozpoczynający działalność o ile przewidywana wartość obrotów z działalności nie przekroczy określonego ustawą limitu 200.000 zł rocznie. W tym wypadku kwotę limitu oblicza się proporcjonalnie w stosunku do okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Obliczenie proporcji jest łatwe i odbywa się w oparciu o następujący wzór:

200 000 zł × liczba dni/365

Jednak część podatników pomimo obrotów niższych niż 200.000 zł nie będzie miała możliwości uzyskania podmiotowego zwolnienia z VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Rodzaje działalności nie podlegającej zwolnieniu opisane są w art. 113 ust. 13 ustawy. To między innymi podatnicy dokonujący sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika na podstawie przepisów o podatku dochodowym do środków trwałych podlegających amortyzacji), terenów budowlanych, budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b), nowych środków transportu.

oraz sprzedaży wysyłkowej: preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych sprzętu gospodarstwa domowego, silników, turbin, pomp, także hurtowych i detalicznych części do: pojazdów samochodowych, motocykli, usług prawniczych, usług w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego), usług jubilerskich, usług ściągania długów, w tym factoringu.

ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE

To zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Rodzaj czynności podlegających zwolnieniu został wymieniony w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Do najczęściej występujących czynności, które są przedmiotowo zwolnione z podatku VAT przedmiotowo należą m.in.: usługi medyczne, usługi finansowe, usługi edukacyjne.

POWRÓT DO ZWOLNIENIA Z VAT

Podatnik, który utracił lub zrezygnował z prawa do zwolnienia podmiotowego VAT może ponownie do niego powrócić o ile spełnia warunki ustawowe [rzez minimum 1 rok, a jego obrót nie przekroczył 200.000 zł. W takim przypadku należy zgłosić do US wniosek aktualizacyjny na druku VAT-R w ciągu 7 dni. Należy pamiętać, że zmiana statusu VAT może wymagać korekty odliczonego VAT od środków trwałych.

KOREKTY VAT

Na mocy art. 91 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku środków trwałych o wartości poniżej 15 000 zł okres korekty wynosi 12 miesięcy od dnia przyjęcia do używania. Po upływie tego czasu dla takich składników majątku korekta nie jest wymagana.

Dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości wyższej niż 15 000 zł okres korekty wynosi 5 lat, licząc od roku, w którym zostały przyjęte do używania. Wyjątek to nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów, dla których okres korekty wynosi 10 lat. Kwotę korekty trzeba wykazać w ostatniej składanej deklaracji VAT jako podatnik VAT czynny w sytuacji, gdy działalność zostaje zlikwidowana. W sytuacji powrotu do zwolnienia z VAT, korektę należy naliczyć w deklaracji VAT składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywana jest korekta.

W przypadku towarów handlowych oraz materiałów obowiązek wykonania korekty dotyczy niezależnie od ich wartości oraz okresu od ich zakupu. Korekty dokonuje się w deklaracji VAT za okres, w którym nastąpiła zmiana statusu VAT.

Zgodnie art. 15zzd ust. 1 ustawy – szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, starosta może na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. (wprowadziła zmianę okresu tarcza 3.0) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

Kto jest mikroprzedsiębiorcą?

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który przez minimum 1 rok z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro

UWAGA: osoba prowadząca działalnośc gospodarczą, która nie spełnia wyżej wymienionych warunków (samozatrudnienie) zgodnie z nowelizacją przepisów Tarczy Antykryzysowej wciąż może się ubiegać o pożyczkę, mimo że nigdy nie zatrudniał lub nie zatrudnia obecnie pracowników w rozumieniu kp.

Na jakich zasadach przyznawana jest mikropożyczka 5000zł?

Po ogłoszeniu naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, należy złożyć wniosek o mikropożyczkę. Mikropożyczka może być udzielona do wysokości 5000zł i posiada niewielkie oprocentowanie stałe, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Pozyczka musi być spłacana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia. Spłata odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PUP.

Wnioski można składać dopiero po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wiele urzędów pracy w Polsce wspomniany nabór już rozpoczęło.

Jakie warunki musi spełniać paragon aby być uznanym za „fakturę uproszczoną”?

 • kwota paragonu nie może przekraczać 450 zł lub 100 euro (przyjmując kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia)
 • paragon musi zawierać NIP nabywcy – uwaga NIP musimy podać wystawcy przez wydrukowaniem paragonu – nie ma możliwości późniejszego dodania NIP i ponownego wydruku.

Obecnie paragon z NIP spełniający powyższe kryteria stanowi dowód zakupu, który może zostać ujety w ewidencjach. Nabywca nie musi wymagać wystawienia faktury do takiego paragonu z jego numerem NIP (na kwotę poniżej 450 zł), bo ten w istocie sam stanowi dowód zakupu, który można ująć w ewidencjach.

Coraz częściej w użyciu występują faktury i dokumenty księgowe w formie elektronicznej. Stosowanie dokumentów elektronicznych daje wygodę i łatwość w ich przeszukiwaniu. Nie musimy też dostarczać papierów w formie „fizycznej”. Jakie warunki musi spełniać faktura aby była fakturą elektroniczną?

 • dane dokumentu są w formacie cyfrowym, a ich przetworzenie i wymiana pomiędzy kontrahentami może nastęować natychmiastowo
 • dokument zawiera wszystkie dane, które muszą znaleźć się na fakturze,
 • otrzymaliśmy akceptacje odbiorcy dokumentu (art. 106 ustawy o VAT) (jeżeli wysyłąmy więcej faktur do tego samego odbiorcy wystarczy jedna akceptacja).

Nie każda faktura wystawiona w formie elektronicznej, jest e-fakturą. Faktury wydrukowane, wysłane i otrzymane w formie papierowej, z definicji nie mogą być fakturami elektronicznymi, nawet jeśli zostay wystawione w systemie lektroniczym. Jednak dokumenty w formie papierowej, które zostaną zeskanowane i przesłane e-mailem są fakturami elektronicznymi. W formie elektronicznej mogą występować także faktury korygujące, faktury wewnętrzne, duplikaty faktur oraz noty.

Faktury elektroniczne można przesłać mailem lub udostępnić na platformie/dysku, do którego odbiorca ma dostęp np. za pomocą loginu i hasła.

Jak przechowywać faktury elektroniczne?

Forma przechowywania faktur elektronicznych zależy od odbiorcy. W ustawie o VAT nie ma regulacji w kwestii przechowywania maili, w których faktury przysłano. Podatnik nie ma więc obowiązku przechowywania maili z fakturami aż do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Jednym słowem faktury elektroniczne mogą zostać wydrukowane, a mail, którym je przesłano może zostać skasowany, a możemy je także wydrukować i przechowywac także w mailu, którym zostały dostarczone.

Kwestia tego, czy faktury elektroniczne powinno się przechowywać tylko w formie papierowej lub pół na pół, jest bardzo często poruszana w indywidualnych interpretacjach.

Przechowywane faktury muszą być podzielone na okresy rozliczeniowe aby dostęp i wyszukiwanie było proste (art. 112a ustawy o VAT). Mogą być przechowywane za granicą z zapewnieniem dostępu on-line.

Kwartalne rozliczenie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług (VAT) staje się coraz bardziej popularne. Jest to wygodna forma rozliczenia minimalizująca liczbę formalności, przelewów i deklaracji – zamiast 12 deklaracji, składa się jedynie 4. Kwartalne rozliczenie pozwala także na płynne planowanie wydatków oraz dłuższy okres na rozliczanie/odliczanie podatku VAT.

W przypadku podatku VAT nie wszyscy jednak będą mogli skorzystać z tej formy rozliczania, ale o tym za chwilę.

PODATEK DOCHODOWY

Zaliczki na podatek dochodowy, które są rozliczane kwartalnie nalezy opłacać do Urzędu Skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale.

Z płatności zaliczki za IV kwartał zwolnieni są podatnicy, którzy przed upływem terminu jej zapłaty, czyli 20 stycznia, złożą zeznanie roczne (dotyczy to PIT-36 oraz PIT-36L). Podatek, który wyjdzie do zapłaty w złożonym zeznaniu rocznym, należy uregulować do 20 stycznia. 

Kwartalne rozliczenie podatku przysługuje małym podatnikom oraz podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej. Przy tej formie rozliczenia składa się znacznie mniej deklaracji w ciągu roku.

PODATEK VAT

Podatek VAT także można rozliczać kwartalnie. W takim przypadku podatnik jest zobligowany do składania i opłacania deklaracji VAT-7K w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale.

Kwartalne rozliczenie podatku VAT możliwe jest jednak tylko dla małych podatników (art. 2 ust. 25 ustawy o VAT) i dopiero gdy od daty rejestracji do VAT minęło co najmniej 12 miesięcy.

Podatku VAT w okresach kwartalnych nie mogą więc rozliczać osoby rozpoczynające dopiero działalność ani podatnicy, którzy przekroczyli roczne obroty powyżej 1.200.000 EUR (według średniego kursu euro wg. Narodowego Banku Polskiego na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł). Na podstawie art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT kwartalne rozliczenie podatku VAT nie jest możliwe dla podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów z odwrotnym obciążeniem, chyba że łączna wartość tych dostaw nie przekroczyła kwoty 50 000 zł w żadnym z miesięcy.

ZMIANA NA ROZLICZENIA KWATRALNE

Jeśli do tej pory rozliczaliście się miesięcznie możliwa jest zmiana jednak pod kilkoma warunkami. Dotyczy to zarówno podatku dochodowego, jak i VAT.

Zmiana rozliczeń podatku dochodowego na kwartalne jest możliwa tylko raz w roku. Można jej dokonać z początkiem każdego nowego roku kalendarzowego. Zgłoszenie zmiany dokonywane jest w składanym zeznaniu za rok, w którym ją zastosowano.

Zmiana na kwartalne rozliczenia podatku VAT odbywa się poprzez złożenie do urzędu skarbowego aktualizacji formularza VAT-R. Dokonanie takiej zmiany jest możliwa 4 razy w roku – w terminie do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, od którego przedsiębiorca chciałby rozliczać się kwartalnie. Czyli gdy chcemy przejść na kwartalne rozliczenie podatku VAT, począwszy od II kwartału 2020 roku, powinniśmy złożyć formularz VAT-R najpóźniej do 25 maja 2020 roku.

Jednolity Plik Kontrolny to księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane na żądanie organu podatkowego. Do momentu, gdy urząd skarbowy nie poprosi podatnika o przekazanie danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, podatnik powinien je generować i przechowywać.

Art. 193a. § 1. Ordynacji podatkowej
W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Z przepisów wynika, że obowiązek przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy tylko tych podmiotów, które w księgowaniu używają programu komputerowego. Za program komputerowy uznaje się zarówno MS Excel, jak i specjalistyczne programy przeznaczone do fakturowania, prowadzenia księgowości czy prowadzenia magazynu.

Jednolity Plik Kontrolny obejmuje nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, lecz także inne podatki oraz pomaga w weryfikacji ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych ułatwiając kontrole.

Jednolity Plik Kontrolny składa się z siedmiu struktur odpowiadających poszczególnym zakresom dokumentów księgowych:

księgi rachunkowe – JPK_KR

wyciąg bankowy – JPK_WB

magazyn – JPK_MAG

ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

faktura VAT – JPK_FA

podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) – JPK_PKPIR

ewidencja przychodów (ryczałt) – JPK_EWP

Products

Menu