Mikropożyczka 5 000 zł Tarcza antykryzysowa

Zgodnie art. 15zzd ust. 1 ustawy – szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, starosta może na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. (wprowadziła zmianę okresu tarcza 3.0) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

Kto jest mikroprzedsiębiorcą?

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który przez minimum 1 rok z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro

UWAGA: osoba prowadząca działalnośc gospodarczą, która nie spełnia wyżej wymienionych warunków (samozatrudnienie) zgodnie z nowelizacją przepisów Tarczy Antykryzysowej wciąż może się ubiegać o pożyczkę, mimo że nigdy nie zatrudniał lub nie zatrudnia obecnie pracowników w rozumieniu kp.

Na jakich zasadach przyznawana jest mikropożyczka 5000zł?

Po ogłoszeniu naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, należy złożyć wniosek o mikropożyczkę. Mikropożyczka może być udzielona do wysokości 5000zł i posiada niewielkie oprocentowanie stałe, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Pozyczka musi być spłacana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia. Spłata odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PUP.

Wnioski można składać dopiero po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wiele urzędów pracy w Polsce wspomniany nabór już rozpoczęło.

Poprzedni wpis
Faktury uproszczone
Następny wpis
Dla kogo zwolnienie z VAT?