Księgowość

Nowe limity

Limit płatności gotówką Od 2017 roku zmienił się limit płatności gotówką. Zgodnie z art. 19 ustawy limit płatności gotówkowych dokonywanych przez podatników wynosi obecnie 15…

Nowe limity

Brak komentarzy
Limit płatności gotówką Od 2017 roku zmienił się limit płatności gotówką. Zgodnie z art. 19 ustawy limit płatności gotówkowych dokonywanych przez podatników wynosi obecnie 15 tys. złotych. Tak więc wydatki powyżej…

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

AGENT TURYSTYCZNY Zacznijmy od pytania kim jest i co robi „agent turystyczny”? Agent turystyczny świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych na rzecz podmiotów świadczących usługi turystyki posiadających wpis do…

Nowe limity

Limit płatności gotówką Od 2017 roku zmienił się limit płatności gotówką. Zgodnie z art. 19 ustawy limit płatności gotówkowych dokonywanych przez podatników wynosi obecnie 15 tys. złotych. Tak więc wydatki powyżej…

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

AGENT TURYSTYCZNY Zacznijmy od pytania kim jest i co robi „agent turystyczny”? Agent turystyczny świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych na rzecz podmiotów świadczących usługi turystyki posiadających wpis do…

Nowe limity

Limit płatności gotówką Od 2017 roku zmienił się limit płatności gotówką. Zgodnie z art. 19 ustawy limit płatności gotówkowych dokonywanych przez podatników wynosi obecnie 15 tys. złotych. Tak więc wydatki powyżej…

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

AGENT TURYSTYCZNY Zacznijmy od pytania kim jest i co robi „agent turystyczny”? Agent turystyczny świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych na rzecz podmiotów świadczących usługi turystyki posiadających wpis do…
Księgowość

Nowe limity

0
Limit płatności gotówką Od 2017 roku zmienił się limit płatności gotówką. Zgodnie z art. 19 ustawy limit płatności gotówkowych dokonywanych…

Nowe limity

Księgowość
0
Limit płatności gotówką Od 2017 roku zmienił się limit płatności gotówką. Zgodnie z art. 19 ustawy limit płatności gotówkowych dokonywanych przez podatników wynosi obecnie 15 tys. złotych. Tak więc wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie są kosztem podatkowym. Zgodnie z art 22p ust 1 i 2 ustawy o PIT, przedsiębiorcy prowadzący…

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

Księgowość
AGENT TURYSTYCZNY Zacznijmy od pytania kim jest i co robi „agent turystyczny”? Agent turystyczny świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych na rzecz podmiotów świadczących usługi turystyki posiadających wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki czyli tzw. touroperatorów. Cechą charakterystyczną pośrednictwa jest fakt, że bezpośrednią przyczyną zawarcia bezpośrednio lub pośrednio umowy z…

Nowe limity

Limit płatności gotówką

Od 2017 roku zmienił się limit płatności gotówką. Zgodnie z art. 19 ustawy limit płatności gotówkowych dokonywanych przez podatników wynosi obecnie 15 tys. złotych. Tak więc wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie są kosztem podatkowym. Zgodnie z art 22p ust 1 i 2 ustawy o PIT, przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej kwota transakcji przekraczająca 15 tys. zł nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego. Płatność gotówką do transakcji w kwocie do 15 000 zł – stanowi koszt podatkowy, ale tylko do podanego limitu. Jeśli zaliczono do kosztów uzyskania przychodów kwotę powyżej limitu 15 tys. zł, a następnie dokonano płatności gotówką, a nie przelewem nalezy odliczyć od kosztów podatkowych kwote przekraczająca limit.
Znaczenie ma faktyczna forma płatności, a nie ta metoda płatności, która została zadeklarowana na fakturze.

Transakcje w walutach obcych przeliczane muszą być na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień danej transakcji. W związku z tym przeliczeń na PLN należy dokonywać indywidualnie do konkretnej transakcji.

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie stanowią kosztu podatkowego również w sytuacji gdy:

 • dotyczą nabycia lub wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • płatność następuje po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną,
 • płatność następuje po likwidacji pozarolniczej działalności.

PODATNICY VAT I LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH

Płatników VAT oprócz limitu płatności gotówkowej do wysokości 15.000 zł, obowiązują dodatkowe wymagania. Do kosztów nie można zaliczyć transakcji powyżej 15 tys. zł dokonanej przez czynnego podatnika VAT zapłąconej przelewem bankowym jeśli zostałą zapłącona na rachunek bankowy spoza białej listy. Jeśli rachunek nie jest wpisany na białą liste należy zgłosić transakcję na druku ZAW-NR w terminie 14 dni. Do kosztów również nie można ująć transakcji zakupu, jeśli dotyczy ona produktów z załącznika nr 15 ustawy o VAT zakupionych od podatnika VAT i jest powyżej 15 tys. zł brutto, a płatność odbyła się bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

AGENT TURYSTYCZNY

Zacznijmy od pytania kim jest i co robi „agent turystyczny”? Agent turystyczny świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych na rzecz podmiotów świadczących usługi turystyki posiadających wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki czyli tzw. touroperatorów. Cechą charakterystyczną pośrednictwa jest fakt, że bezpośrednią przyczyną zawarcia bezpośrednio lub pośrednio umowy z trzecią stroną są działania pośrednika. Przez umowę o pośrednictwo należałoby rozumieć stosunek prawny pomiędzy dwiema stronami, z których jedna (pośrednik) otrzymuje zlecenie od drugiej (zleceniodawca), aby doprowadzić do wymiany gospodarczej świadczeń z osobą trzecią. Znalezienie kontrahenta ma stanowić bezpośredni i decydujący rezultat starań pośrednika. Bezpośrednim celem aktywności pośrednika jest wywołanie skutku prawnego, polegającego na wprowadzeniu zleceniodawcy (podmiotu zastępowanego) w stosunek umowny z osobą trzecią.

AGENT SPRZEDAJĄCY USŁUGI TURYSTYCZNE

Usługi turystyczne, w których sprzedaży pośredniczy agent mogą być dokonywane (mieć miejsce):

 • poza terytorium Unii Europejskiej,
 • na terytorium Unii Europejskiej,
 • zarówno na terytorium Unii Europejskiej jak i poza terytorium Unii Europejskiej działa w imieniu i na rzecz touroperatorów.

Rozpatrujemy sytuację, w której touroperator posiada siedzibę działalności na terytorium Polski, a z Agentem turystycznym łączy go stosowna umowa. Na podstawie tej umowy Agent rozlicza prowizję od sprzedaży usług na rzecz i w imieniu touroperatora wystawiając fakturę.

JAKA STAWKA VAT W USŁUGACH POŚREDNICTWA AGENTA TURYSTYCZNEGO?

Powstają pytania: jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej oraz jaką stawkę należy zastosować do opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki dokonywanych na terytorium Unii Europejskiej?

Zakres i zasady stosowania stawek obniżonych zostały określone między innymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2350).

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 7 w/w rozporządzenia MF, usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki powinny być opodatkowane stawką:

 • STAWKI 0% w odniesieniu do usług, które będą faktycznie wykonywane poza terytorium Polski i Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z tym przepisem rozporządzenia, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do usług świadczonych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, jeżeli pośredniczą oni w transakcjach dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej. Kwestie odnoszące się do zwolnienia usług pośrednictwa uregulowane zostały także w art. 153 Dyrektywy VAT. Zgodnie z tym przepisem, państwa członkowskie zwalniają usługi świadczone przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, jeśli pośredniczą oni w transakcjach, o których mowa w rozdziałach 6, 7 i 8 lub w transakcjach dokonywanych poza terytorium Wspólnoty. Z przepisu rozporządzenia wynika, że dla zastosowania stawki podatku 0% muszą być spełnione dwa warunki:
 • pośrednik musi działać w imieniu i na rzecz osób trzecich
 • transakcja, w której uczestniczy pośrednik jest dokonywana poza terytorium Unii Europejskiej
 • STAWKI PODSTAWOWEJ – gdy usługa turystyki realizowana jest na terytorium Polski lub innego kraju Wspólnoty.

Dla przypomnienia – usługi pośrednictwa dotyczące usług turystyki nie są objęte szczególnym systemem VAT – MARŻA.

Nowe limity

Limit płatności gotówką Od 2017 roku zmienił się limit płatności gotówką. Zgodnie z art. 19 ustawy limit płatności gotówkowych dokonywanych przez podatników wynosi obecnie 15 tys. złotych. Tak więc wydatki powyżej…
Więcej

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

Księgowość
AGENT TURYSTYCZNY Zacznijmy od pytania kim jest i co robi „agent turystyczny”? Agent turystyczny świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych na rzecz podmiotów świadczących usługi turystyki posiadających wpis do…
Więcej

Nowe limity

0
Limit płatności gotówką Od 2017 roku zmienił się limit płatności gotówką. Zgodnie z art. 19 ustawy limit płatności gotówkowych dokonywanych…

Obowiązkowo rejestruj umowy o dzieło

Nowelizacja specustawy (z 31.03.2021, DzU poz. 568), która weszła w życie z dniem 1.01.2021 wprowadziła obowiązek rejestrowania umów o dzieło na…

Nowe limity

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

Obowiązkowo rejestruj umowy o dzieło

Nowe limity

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

Obowiązkowo rejestruj umowy o dzieło

Nowe limity

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

Obowiązkowo rejestruj umowy o dzieło

Nowe limity

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

Obowiązkowo rejestruj umowy o dzieło

Nowe limity

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

Obowiązkowo rejestruj umowy o dzieło

Nowe limity

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

Obowiązkowo rejestruj umowy o dzieło

Nowe limity

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

Obowiązkowo rejestruj umowy o dzieło

Nowe limity

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

Obowiązkowo rejestruj umowy o dzieło

Nowe limity

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

Obowiązkowo rejestruj umowy o dzieło

Nowe limity

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

Obowiązkowo rejestruj umowy o dzieło

Nowe limity

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

Obowiązkowo rejestruj umowy o dzieło

Nowe limity

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

Obowiązkowo rejestruj umowy o dzieło

Nowe limity

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

Obowiązkowo rejestruj umowy o dzieło

Nowe limity

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

Obowiązkowo rejestruj umowy o dzieło

Nowe limity

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

Obowiązkowo rejestruj umowy o dzieło

Nowe limity

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

Obowiązkowo rejestruj umowy o dzieło

Nowe limity

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

Obowiązkowo rejestruj umowy o dzieło

Nowe limity

Opodatkowanie usług agentów turystycznych

Obowiązkowo rejestruj umowy o dzieło

Nowe limity
Opodatkowanie usług agentów turystycznych
Obowiązkowo rejestruj umowy o dzieło
Dla kogo zwolnienie z VAT?
Mikropożyczka 5 000 zł Tarcza antykryzysowa
Faktury uproszczone
Faktury elektroniczne
Miesięcznie czy kwartalnie?
Jednolity plik kontrolny (jpk)

Limit płatności gotówką

Od 2017 roku zmienił się limit płatności gotówką. Zgodnie z art. 19 ustawy limit płatności gotówkowych dokonywanych przez podatników wynosi obecnie 15 tys. złotych. Tak więc wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie są kosztem podatkowym. Zgodnie z art 22p ust 1 i 2 ustawy o PIT, przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej kwota transakcji przekraczająca 15 tys. zł nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego. Płatność gotówką do transakcji w kwocie do 15 000 zł – stanowi koszt podatkowy, ale tylko do podanego limitu. Jeśli zaliczono do kosztów uzyskania przychodów kwotę powyżej limitu 15 tys. zł, a następnie dokonano płatności gotówką, a nie przelewem nalezy odliczyć od kosztów podatkowych kwote przekraczająca limit.
Znaczenie ma faktyczna forma płatności, a nie ta metoda płatności, która została zadeklarowana na fakturze.

Transakcje w walutach obcych przeliczane muszą być na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień danej transakcji. W związku z tym przeliczeń na PLN należy dokonywać indywidualnie do konkretnej transakcji.

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie stanowią kosztu podatkowego również w sytuacji gdy:

 • dotyczą nabycia lub wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • płatność następuje po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną,
 • płatność następuje po likwidacji pozarolniczej działalności.

PODATNICY VAT I LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH

Płatników VAT oprócz limitu płatności gotówkowej do wysokości 15.000 zł, obowiązują dodatkowe wymagania. Do kosztów nie można zaliczyć transakcji powyżej 15 tys. zł dokonanej przez czynnego podatnika VAT zapłąconej przelewem bankowym jeśli zostałą zapłącona na rachunek bankowy spoza białej listy. Jeśli rachunek nie jest wpisany na białą liste należy zgłosić transakcję na druku ZAW-NR w terminie 14 dni. Do kosztów również nie można ująć transakcji zakupu, jeśli dotyczy ona produktów z załącznika nr 15 ustawy o VAT zakupionych od podatnika VAT i jest powyżej 15 tys. zł brutto, a płatność odbyła się bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

AGENT TURYSTYCZNY

Zacznijmy od pytania kim jest i co robi „agent turystyczny”? Agent turystyczny świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych na rzecz podmiotów świadczących usługi turystyki posiadających wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki czyli tzw. touroperatorów. Cechą charakterystyczną pośrednictwa jest fakt, że bezpośrednią przyczyną zawarcia bezpośrednio lub pośrednio umowy z trzecią stroną są działania pośrednika. Przez umowę o pośrednictwo należałoby rozumieć stosunek prawny pomiędzy dwiema stronami, z których jedna (pośrednik) otrzymuje zlecenie od drugiej (zleceniodawca), aby doprowadzić do wymiany gospodarczej świadczeń z osobą trzecią. Znalezienie kontrahenta ma stanowić bezpośredni i decydujący rezultat starań pośrednika. Bezpośrednim celem aktywności pośrednika jest wywołanie skutku prawnego, polegającego na wprowadzeniu zleceniodawcy (podmiotu zastępowanego) w stosunek umowny z osobą trzecią.

AGENT SPRZEDAJĄCY USŁUGI TURYSTYCZNE

Usługi turystyczne, w których sprzedaży pośredniczy agent mogą być dokonywane (mieć miejsce):

 • poza terytorium Unii Europejskiej,
 • na terytorium Unii Europejskiej,
 • zarówno na terytorium Unii Europejskiej jak i poza terytorium Unii Europejskiej działa w imieniu i na rzecz touroperatorów.

Rozpatrujemy sytuację, w której touroperator posiada siedzibę działalności na terytorium Polski, a z Agentem turystycznym łączy go stosowna umowa. Na podstawie tej umowy Agent rozlicza prowizję od sprzedaży usług na rzecz i w imieniu touroperatora wystawiając fakturę.

JAKA STAWKA VAT W USŁUGACH POŚREDNICTWA AGENTA TURYSTYCZNEGO?

Powstają pytania: jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej oraz jaką stawkę należy zastosować do opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki dokonywanych na terytorium Unii Europejskiej?

Zakres i zasady stosowania stawek obniżonych zostały określone między innymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2350).

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 7 w/w rozporządzenia MF, usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki powinny być opodatkowane stawką:

 • STAWKI 0% w odniesieniu do usług, które będą faktycznie wykonywane poza terytorium Polski i Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z tym przepisem rozporządzenia, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do usług świadczonych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, jeżeli pośredniczą oni w transakcjach dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej. Kwestie odnoszące się do zwolnienia usług pośrednictwa uregulowane zostały także w art. 153 Dyrektywy VAT. Zgodnie z tym przepisem, państwa członkowskie zwalniają usługi świadczone przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, jeśli pośredniczą oni w transakcjach, o których mowa w rozdziałach 6, 7 i 8 lub w transakcjach dokonywanych poza terytorium Wspólnoty. Z przepisu rozporządzenia wynika, że dla zastosowania stawki podatku 0% muszą być spełnione dwa warunki:
 • pośrednik musi działać w imieniu i na rzecz osób trzecich
 • transakcja, w której uczestniczy pośrednik jest dokonywana poza terytorium Unii Europejskiej
 • STAWKI PODSTAWOWEJ – gdy usługa turystyki realizowana jest na terytorium Polski lub innego kraju Wspólnoty.

Dla przypomnienia – usługi pośrednictwa dotyczące usług turystyki nie są objęte szczególnym systemem VAT – MARŻA.

Nowelizacja specustawy (z 31.03.2021, DzU poz. 568), która weszła w życie z dniem 1.01.2021 wprowadziła obowiązek rejestrowania umów o dzieło na formularzu RUD. O zawarciu umowy o dzieło należy powiadamiać ZUS od 1.01.2021, obowiązek stosuje się jedynie do umów zawieranych od 1 stycznia 2021 (umowy wcześniejsze, które trwają nie podlegają temu przepisowi). Zawarcie umowy o dzieło należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty jej podpisania. Rejestracji umowy na druku można dokonać elektronicznie lub papierowo. Wyjątkami są umowy zawarte:

 • z własnym pracownikiem,
 • przez własnego pracownika z obcym podmiotem/obcą osobą, ale wykonywanej na rzecz pracodawcy,
 • z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach tej działalności.

Pod obowiązek powiadomienia o zawarciu umowy o dzieło nie podlegają jednostki organizacyjne, które nie są płatnikiem składek, np. spółka prawa handlowego, fundacja czy stowarzyszenie, jeśli nikogo nie zgłaszają i nie rozliczają ze składek.

Wątpliwości budzi kwestia zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawartych z pracownikami korzystającymi z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego czy bezpłatnego. Tacy wykonawcy podczas w/w urlopów tracą status „własnego pracownika” i w konsekwencji nawiązane z nimi umowy o dzieło pozostają wolne od składek. Czy takie osoby należy zgłaszać na nowym druku? Ta kwestia pozostaje niejasna…

Limit płatności gotówką

Od 2017 roku zmienił się limit płatności gotówką. Zgodnie z art. 19 ustawy limit płatności gotówkowych dokonywanych przez podatników wynosi obecnie 15 tys. złotych. Tak więc wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie są kosztem podatkowym. Zgodnie z art 22p ust 1 i 2 ustawy o PIT, przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej kwota transakcji przekraczająca 15 tys. zł nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego. Płatność gotówką do transakcji w kwocie do 15 000 zł – stanowi koszt podatkowy, ale tylko do podanego limitu. Jeśli zaliczono do kosztów uzyskania przychodów kwotę powyżej limitu 15 tys. zł, a następnie dokonano płatności gotówką, a nie przelewem nalezy odliczyć od kosztów podatkowych kwote przekraczająca limit.
Znaczenie ma faktyczna forma płatności, a nie ta metoda płatności, która została zadeklarowana na fakturze.

Transakcje w walutach obcych przeliczane muszą być na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień danej transakcji. W związku z tym przeliczeń na PLN należy dokonywać indywidualnie do konkretnej transakcji.

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie stanowią kosztu podatkowego również w sytuacji gdy:

 • dotyczą nabycia lub wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • płatność następuje po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną,
 • płatność następuje po likwidacji pozarolniczej działalności.

PODATNICY VAT I LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH

Płatników VAT oprócz limitu płatności gotówkowej do wysokości 15.000 zł, obowiązują dodatkowe wymagania. Do kosztów nie można zaliczyć transakcji powyżej 15 tys. zł dokonanej przez czynnego podatnika VAT zapłąconej przelewem bankowym jeśli zostałą zapłącona na rachunek bankowy spoza białej listy. Jeśli rachunek nie jest wpisany na białą liste należy zgłosić transakcję na druku ZAW-NR w terminie 14 dni. Do kosztów również nie można ująć transakcji zakupu, jeśli dotyczy ona produktów z załącznika nr 15 ustawy o VAT zakupionych od podatnika VAT i jest powyżej 15 tys. zł brutto, a płatność odbyła się bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

AGENT TURYSTYCZNY

Zacznijmy od pytania kim jest i co robi „agent turystyczny”? Agent turystyczny świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych na rzecz podmiotów świadczących usługi turystyki posiadających wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki czyli tzw. touroperatorów. Cechą charakterystyczną pośrednictwa jest fakt, że bezpośrednią przyczyną zawarcia bezpośrednio lub pośrednio umowy z trzecią stroną są działania pośrednika. Przez umowę o pośrednictwo należałoby rozumieć stosunek prawny pomiędzy dwiema stronami, z których jedna (pośrednik) otrzymuje zlecenie od drugiej (zleceniodawca), aby doprowadzić do wymiany gospodarczej świadczeń z osobą trzecią. Znalezienie kontrahenta ma stanowić bezpośredni i decydujący rezultat starań pośrednika. Bezpośrednim celem aktywności pośrednika jest wywołanie skutku prawnego, polegającego na wprowadzeniu zleceniodawcy (podmiotu zastępowanego) w stosunek umowny z osobą trzecią.

AGENT SPRZEDAJĄCY USŁUGI TURYSTYCZNE

Usługi turystyczne, w których sprzedaży pośredniczy agent mogą być dokonywane (mieć miejsce):

 • poza terytorium Unii Europejskiej,
 • na terytorium Unii Europejskiej,
 • zarówno na terytorium Unii Europejskiej jak i poza terytorium Unii Europejskiej działa w imieniu i na rzecz touroperatorów.

Rozpatrujemy sytuację, w której touroperator posiada siedzibę działalności na terytorium Polski, a z Agentem turystycznym łączy go stosowna umowa. Na podstawie tej umowy Agent rozlicza prowizję od sprzedaży usług na rzecz i w imieniu touroperatora wystawiając fakturę.

JAKA STAWKA VAT W USŁUGACH POŚREDNICTWA AGENTA TURYSTYCZNEGO?

Powstają pytania: jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej oraz jaką stawkę należy zastosować do opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki dokonywanych na terytorium Unii Europejskiej?

Zakres i zasady stosowania stawek obniżonych zostały określone między innymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2350).

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 7 w/w rozporządzenia MF, usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki powinny być opodatkowane stawką:

 • STAWKI 0% w odniesieniu do usług, które będą faktycznie wykonywane poza terytorium Polski i Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z tym przepisem rozporządzenia, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do usług świadczonych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, jeżeli pośredniczą oni w transakcjach dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej. Kwestie odnoszące się do zwolnienia usług pośrednictwa uregulowane zostały także w art. 153 Dyrektywy VAT. Zgodnie z tym przepisem, państwa członkowskie zwalniają usługi świadczone przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, jeśli pośredniczą oni w transakcjach, o których mowa w rozdziałach 6, 7 i 8 lub w transakcjach dokonywanych poza terytorium Wspólnoty. Z przepisu rozporządzenia wynika, że dla zastosowania stawki podatku 0% muszą być spełnione dwa warunki:
 • pośrednik musi działać w imieniu i na rzecz osób trzecich
 • transakcja, w której uczestniczy pośrednik jest dokonywana poza terytorium Unii Europejskiej
 • STAWKI PODSTAWOWEJ – gdy usługa turystyki realizowana jest na terytorium Polski lub innego kraju Wspólnoty.

Dla przypomnienia – usługi pośrednictwa dotyczące usług turystyki nie są objęte szczególnym systemem VAT – MARŻA.

Nowelizacja specustawy (z 31.03.2021, DzU poz. 568), która weszła w życie z dniem 1.01.2021 wprowadziła obowiązek rejestrowania umów o dzieło na formularzu RUD. O zawarciu umowy o dzieło należy powiadamiać ZUS od 1.01.2021, obowiązek stosuje się jedynie do umów zawieranych od 1 stycznia 2021 (umowy wcześniejsze, które trwają nie podlegają temu przepisowi). Zawarcie umowy o dzieło należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty jej podpisania. Rejestracji umowy na druku można dokonać elektronicznie lub papierowo. Wyjątkami są umowy zawarte:

 • z własnym pracownikiem,
 • przez własnego pracownika z obcym podmiotem/obcą osobą, ale wykonywanej na rzecz pracodawcy,
 • z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach tej działalności.

Pod obowiązek powiadomienia o zawarciu umowy o dzieło nie podlegają jednostki organizacyjne, które nie są płatnikiem składek, np. spółka prawa handlowego, fundacja czy stowarzyszenie, jeśli nikogo nie zgłaszają i nie rozliczają ze składek.

Wątpliwości budzi kwestia zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawartych z pracownikami korzystającymi z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego czy bezpłatnego. Tacy wykonawcy podczas w/w urlopów tracą status „własnego pracownika” i w konsekwencji nawiązane z nimi umowy o dzieło pozostają wolne od składek. Czy takie osoby należy zgłaszać na nowym druku? Ta kwestia pozostaje niejasna…

Limit płatności gotówką

Od 2017 roku zmienił się limit płatności gotówką. Zgodnie z art. 19 ustawy limit płatności gotówkowych dokonywanych przez podatników wynosi obecnie 15 tys. złotych. Tak więc wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie są kosztem podatkowym. Zgodnie z art 22p ust 1 i 2 ustawy o PIT, przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej kwota transakcji przekraczająca 15 tys. zł nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego. Płatność gotówką do transakcji w kwocie do 15 000 zł – stanowi koszt podatkowy, ale tylko do podanego limitu. Jeśli zaliczono do kosztów uzyskania przychodów kwotę powyżej limitu 15 tys. zł, a następnie dokonano płatności gotówką, a nie przelewem nalezy odliczyć od kosztów podatkowych kwote przekraczająca limit.
Znaczenie ma faktyczna forma płatności, a nie ta metoda płatności, która została zadeklarowana na fakturze.

Transakcje w walutach obcych przeliczane muszą być na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień danej transakcji. W związku z tym przeliczeń na PLN należy dokonywać indywidualnie do konkretnej transakcji.

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie stanowią kosztu podatkowego również w sytuacji gdy:

 • dotyczą nabycia lub wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • płatność następuje po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną,
 • płatność następuje po likwidacji pozarolniczej działalności.

PODATNICY VAT I LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH

Płatników VAT oprócz limitu płatności gotówkowej do wysokości 15.000 zł, obowiązują dodatkowe wymagania. Do kosztów nie można zaliczyć transakcji powyżej 15 tys. zł dokonanej przez czynnego podatnika VAT zapłąconej przelewem bankowym jeśli zostałą zapłącona na rachunek bankowy spoza białej listy. Jeśli rachunek nie jest wpisany na białą liste należy zgłosić transakcję na druku ZAW-NR w terminie 14 dni. Do kosztów również nie można ująć transakcji zakupu, jeśli dotyczy ona produktów z załącznika nr 15 ustawy o VAT zakupionych od podatnika VAT i jest powyżej 15 tys. zł brutto, a płatność odbyła się bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

AGENT TURYSTYCZNY

Zacznijmy od pytania kim jest i co robi „agent turystyczny”? Agent turystyczny świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych na rzecz podmiotów świadczących usługi turystyki posiadających wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki czyli tzw. touroperatorów. Cechą charakterystyczną pośrednictwa jest fakt, że bezpośrednią przyczyną zawarcia bezpośrednio lub pośrednio umowy z trzecią stroną są działania pośrednika. Przez umowę o pośrednictwo należałoby rozumieć stosunek prawny pomiędzy dwiema stronami, z których jedna (pośrednik) otrzymuje zlecenie od drugiej (zleceniodawca), aby doprowadzić do wymiany gospodarczej świadczeń z osobą trzecią. Znalezienie kontrahenta ma stanowić bezpośredni i decydujący rezultat starań pośrednika. Bezpośrednim celem aktywności pośrednika jest wywołanie skutku prawnego, polegającego na wprowadzeniu zleceniodawcy (podmiotu zastępowanego) w stosunek umowny z osobą trzecią.

AGENT SPRZEDAJĄCY USŁUGI TURYSTYCZNE

Usługi turystyczne, w których sprzedaży pośredniczy agent mogą być dokonywane (mieć miejsce):

 • poza terytorium Unii Europejskiej,
 • na terytorium Unii Europejskiej,
 • zarówno na terytorium Unii Europejskiej jak i poza terytorium Unii Europejskiej działa w imieniu i na rzecz touroperatorów.

Rozpatrujemy sytuację, w której touroperator posiada siedzibę działalności na terytorium Polski, a z Agentem turystycznym łączy go stosowna umowa. Na podstawie tej umowy Agent rozlicza prowizję od sprzedaży usług na rzecz i w imieniu touroperatora wystawiając fakturę.

JAKA STAWKA VAT W USŁUGACH POŚREDNICTWA AGENTA TURYSTYCZNEGO?

Powstają pytania: jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej oraz jaką stawkę należy zastosować do opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki dokonywanych na terytorium Unii Europejskiej?

Zakres i zasady stosowania stawek obniżonych zostały określone między innymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2350).

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 7 w/w rozporządzenia MF, usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki powinny być opodatkowane stawką:

 • STAWKI 0% w odniesieniu do usług, które będą faktycznie wykonywane poza terytorium Polski i Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z tym przepisem rozporządzenia, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do usług świadczonych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, jeżeli pośredniczą oni w transakcjach dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej. Kwestie odnoszące się do zwolnienia usług pośrednictwa uregulowane zostały także w art. 153 Dyrektywy VAT. Zgodnie z tym przepisem, państwa członkowskie zwalniają usługi świadczone przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, jeśli pośredniczą oni w transakcjach, o których mowa w rozdziałach 6, 7 i 8 lub w transakcjach dokonywanych poza terytorium Wspólnoty. Z przepisu rozporządzenia wynika, że dla zastosowania stawki podatku 0% muszą być spełnione dwa warunki:
 • pośrednik musi działać w imieniu i na rzecz osób trzecich
 • transakcja, w której uczestniczy pośrednik jest dokonywana poza terytorium Unii Europejskiej
 • STAWKI PODSTAWOWEJ – gdy usługa turystyki realizowana jest na terytorium Polski lub innego kraju Wspólnoty.

Dla przypomnienia – usługi pośrednictwa dotyczące usług turystyki nie są objęte szczególnym systemem VAT – MARŻA.

Nowelizacja specustawy (z 31.03.2021, DzU poz. 568), która weszła w życie z dniem 1.01.2021 wprowadziła obowiązek rejestrowania umów o dzieło na formularzu RUD. O zawarciu umowy o dzieło należy powiadamiać ZUS od 1.01.2021, obowiązek stosuje się jedynie do umów zawieranych od 1 stycznia 2021 (umowy wcześniejsze, które trwają nie podlegają temu przepisowi). Zawarcie umowy o dzieło należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty jej podpisania. Rejestracji umowy na druku można dokonać elektronicznie lub papierowo. Wyjątkami są umowy zawarte:

 • z własnym pracownikiem,
 • przez własnego pracownika z obcym podmiotem/obcą osobą, ale wykonywanej na rzecz pracodawcy,
 • z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach tej działalności.

Pod obowiązek powiadomienia o zawarciu umowy o dzieło nie podlegają jednostki organizacyjne, które nie są płatnikiem składek, np. spółka prawa handlowego, fundacja czy stowarzyszenie, jeśli nikogo nie zgłaszają i nie rozliczają ze składek.

Wątpliwości budzi kwestia zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawartych z pracownikami korzystającymi z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego czy bezpłatnego. Tacy wykonawcy podczas w/w urlopów tracą status „własnego pracownika” i w konsekwencji nawiązane z nimi umowy o dzieło pozostają wolne od składek. Czy takie osoby należy zgłaszać na nowym druku? Ta kwestia pozostaje niejasna…

Limit płatności gotówką

Od 2017 roku zmienił się limit płatności gotówką. Zgodnie z art. 19 ustawy limit płatności gotówkowych dokonywanych przez podatników wynosi obecnie 15 tys. złotych. Tak więc wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie są kosztem podatkowym. Zgodnie z art 22p ust 1 i 2 ustawy o PIT, przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej kwota transakcji przekraczająca 15 tys. zł nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego. Płatność gotówką do transakcji w kwocie do 15 000 zł – stanowi koszt podatkowy, ale tylko do podanego limitu. Jeśli zaliczono do kosztów uzyskania przychodów kwotę powyżej limitu 15 tys. zł, a następnie dokonano płatności gotówką, a nie przelewem nalezy odliczyć od kosztów podatkowych kwote przekraczająca limit.
Znaczenie ma faktyczna forma płatności, a nie ta metoda płatności, która została zadeklarowana na fakturze.

Transakcje w walutach obcych przeliczane muszą być na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień danej transakcji. W związku z tym przeliczeń na PLN należy dokonywać indywidualnie do konkretnej transakcji.

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie stanowią kosztu podatkowego również w sytuacji gdy:

 • dotyczą nabycia lub wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • płatność następuje po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną,
 • płatność następuje po likwidacji pozarolniczej działalności.

PODATNICY VAT I LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH

Płatników VAT oprócz limitu płatności gotówkowej do wysokości 15.000 zł, obowiązują dodatkowe wymagania. Do kosztów nie można zaliczyć transakcji powyżej 15 tys. zł dokonanej przez czynnego podatnika VAT zapłąconej przelewem bankowym jeśli zostałą zapłącona na rachunek bankowy spoza białej listy. Jeśli rachunek nie jest wpisany na białą liste należy zgłosić transakcję na druku ZAW-NR w terminie 14 dni. Do kosztów również nie można ująć transakcji zakupu, jeśli dotyczy ona produktów z załącznika nr 15 ustawy o VAT zakupionych od podatnika VAT i jest powyżej 15 tys. zł brutto, a płatność odbyła się bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

AGENT TURYSTYCZNY

Zacznijmy od pytania kim jest i co robi „agent turystyczny”? Agent turystyczny świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych na rzecz podmiotów świadczących usługi turystyki posiadających wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki czyli tzw. touroperatorów. Cechą charakterystyczną pośrednictwa jest fakt, że bezpośrednią przyczyną zawarcia bezpośrednio lub pośrednio umowy z trzecią stroną są działania pośrednika. Przez umowę o pośrednictwo należałoby rozumieć stosunek prawny pomiędzy dwiema stronami, z których jedna (pośrednik) otrzymuje zlecenie od drugiej (zleceniodawca), aby doprowadzić do wymiany gospodarczej świadczeń z osobą trzecią. Znalezienie kontrahenta ma stanowić bezpośredni i decydujący rezultat starań pośrednika. Bezpośrednim celem aktywności pośrednika jest wywołanie skutku prawnego, polegającego na wprowadzeniu zleceniodawcy (podmiotu zastępowanego) w stosunek umowny z osobą trzecią.

AGENT SPRZEDAJĄCY USŁUGI TURYSTYCZNE

Usługi turystyczne, w których sprzedaży pośredniczy agent mogą być dokonywane (mieć miejsce):

 • poza terytorium Unii Europejskiej,
 • na terytorium Unii Europejskiej,
 • zarówno na terytorium Unii Europejskiej jak i poza terytorium Unii Europejskiej działa w imieniu i na rzecz touroperatorów.

Rozpatrujemy sytuację, w której touroperator posiada siedzibę działalności na terytorium Polski, a z Agentem turystycznym łączy go stosowna umowa. Na podstawie tej umowy Agent rozlicza prowizję od sprzedaży usług na rzecz i w imieniu touroperatora wystawiając fakturę.

JAKA STAWKA VAT W USŁUGACH POŚREDNICTWA AGENTA TURYSTYCZNEGO?

Powstają pytania: jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej oraz jaką stawkę należy zastosować do opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki dokonywanych na terytorium Unii Europejskiej?

Zakres i zasady stosowania stawek obniżonych zostały określone między innymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2350).

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 7 w/w rozporządzenia MF, usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki powinny być opodatkowane stawką:

 • STAWKI 0% w odniesieniu do usług, które będą faktycznie wykonywane poza terytorium Polski i Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z tym przepisem rozporządzenia, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do usług świadczonych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, jeżeli pośredniczą oni w transakcjach dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej. Kwestie odnoszące się do zwolnienia usług pośrednictwa uregulowane zostały także w art. 153 Dyrektywy VAT. Zgodnie z tym przepisem, państwa członkowskie zwalniają usługi świadczone przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, jeśli pośredniczą oni w transakcjach, o których mowa w rozdziałach 6, 7 i 8 lub w transakcjach dokonywanych poza terytorium Wspólnoty. Z przepisu rozporządzenia wynika, że dla zastosowania stawki podatku 0% muszą być spełnione dwa warunki:
 • pośrednik musi działać w imieniu i na rzecz osób trzecich
 • transakcja, w której uczestniczy pośrednik jest dokonywana poza terytorium Unii Europejskiej
 • STAWKI PODSTAWOWEJ – gdy usługa turystyki realizowana jest na terytorium Polski lub innego kraju Wspólnoty.

Dla przypomnienia – usługi pośrednictwa dotyczące usług turystyki nie są objęte szczególnym systemem VAT – MARŻA.

Nowelizacja specustawy (z 31.03.2021, DzU poz. 568), która weszła w życie z dniem 1.01.2021 wprowadziła obowiązek rejestrowania umów o dzieło na formularzu RUD. O zawarciu umowy o dzieło należy powiadamiać ZUS od 1.01.2021, obowiązek stosuje się jedynie do umów zawieranych od 1 stycznia 2021 (umowy wcześniejsze, które trwają nie podlegają temu przepisowi). Zawarcie umowy o dzieło należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty jej podpisania. Rejestracji umowy na druku można dokonać elektronicznie lub papierowo. Wyjątkami są umowy zawarte:

 • z własnym pracownikiem,
 • przez własnego pracownika z obcym podmiotem/obcą osobą, ale wykonywanej na rzecz pracodawcy,
 • z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach tej działalności.

Pod obowiązek powiadomienia o zawarciu umowy o dzieło nie podlegają jednostki organizacyjne, które nie są płatnikiem składek, np. spółka prawa handlowego, fundacja czy stowarzyszenie, jeśli nikogo nie zgłaszają i nie rozliczają ze składek.

Wątpliwości budzi kwestia zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawartych z pracownikami korzystającymi z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego czy bezpłatnego. Tacy wykonawcy podczas w/w urlopów tracą status „własnego pracownika” i w konsekwencji nawiązane z nimi umowy o dzieło pozostają wolne od składek. Czy takie osoby należy zgłaszać na nowym druku? Ta kwestia pozostaje niejasna…

Limit płatności gotówką

Od 2017 roku zmienił się limit płatności gotówką. Zgodnie z art. 19 ustawy limit płatności gotówkowych dokonywanych przez podatników wynosi obecnie 15 tys. złotych. Tak więc wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie są kosztem podatkowym. Zgodnie z art 22p ust 1 i 2 ustawy o PIT, przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej kwota transakcji przekraczająca 15 tys. zł nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego. Płatność gotówką do transakcji w kwocie do 15 000 zł – stanowi koszt podatkowy, ale tylko do podanego limitu. Jeśli zaliczono do kosztów uzyskania przychodów kwotę powyżej limitu 15 tys. zł, a następnie dokonano płatności gotówką, a nie przelewem nalezy odliczyć od kosztów podatkowych kwote przekraczająca limit.
Znaczenie ma faktyczna forma płatności, a nie ta metoda płatności, która została zadeklarowana na fakturze.

Transakcje w walutach obcych przeliczane muszą być na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień danej transakcji. W związku z tym przeliczeń na PLN należy dokonywać indywidualnie do konkretnej transakcji.

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie stanowią kosztu podatkowego również w sytuacji gdy:

 • dotyczą nabycia lub wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • płatność następuje po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną,
 • płatność następuje po likwidacji pozarolniczej działalności.

PODATNICY VAT I LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH

Płatników VAT oprócz limitu płatności gotówkowej do wysokości 15.000 zł, obowiązują dodatkowe wymagania. Do kosztów nie można zaliczyć transakcji powyżej 15 tys. zł dokonanej przez czynnego podatnika VAT zapłąconej przelewem bankowym jeśli zostałą zapłącona na rachunek bankowy spoza białej listy. Jeśli rachunek nie jest wpisany na białą liste należy zgłosić transakcję na druku ZAW-NR w terminie 14 dni. Do kosztów również nie można ująć transakcji zakupu, jeśli dotyczy ona produktów z załącznika nr 15 ustawy o VAT zakupionych od podatnika VAT i jest powyżej 15 tys. zł brutto, a płatność odbyła się bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

AGENT TURYSTYCZNY

Zacznijmy od pytania kim jest i co robi „agent turystyczny”? Agent turystyczny świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych na rzecz podmiotów świadczących usługi turystyki posiadających wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki czyli tzw. touroperatorów. Cechą charakterystyczną pośrednictwa jest fakt, że bezpośrednią przyczyną zawarcia bezpośrednio lub pośrednio umowy z trzecią stroną są działania pośrednika. Przez umowę o pośrednictwo należałoby rozumieć stosunek prawny pomiędzy dwiema stronami, z których jedna (pośrednik) otrzymuje zlecenie od drugiej (zleceniodawca), aby doprowadzić do wymiany gospodarczej świadczeń z osobą trzecią. Znalezienie kontrahenta ma stanowić bezpośredni i decydujący rezultat starań pośrednika. Bezpośrednim celem aktywności pośrednika jest wywołanie skutku prawnego, polegającego na wprowadzeniu zleceniodawcy (podmiotu zastępowanego) w stosunek umowny z osobą trzecią.

AGENT SPRZEDAJĄCY USŁUGI TURYSTYCZNE

Usługi turystyczne, w których sprzedaży pośredniczy agent mogą być dokonywane (mieć miejsce):

 • poza terytorium Unii Europejskiej,
 • na terytorium Unii Europejskiej,
 • zarówno na terytorium Unii Europejskiej jak i poza terytorium Unii Europejskiej działa w imieniu i na rzecz touroperatorów.

Rozpatrujemy sytuację, w której touroperator posiada siedzibę działalności na terytorium Polski, a z Agentem turystycznym łączy go stosowna umowa. Na podstawie tej umowy Agent rozlicza prowizję od sprzedaży usług na rzecz i w imieniu touroperatora wystawiając fakturę.

JAKA STAWKA VAT W USŁUGACH POŚREDNICTWA AGENTA TURYSTYCZNEGO?

Powstają pytania: jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej oraz jaką stawkę należy zastosować do opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki dokonywanych na terytorium Unii Europejskiej?

Zakres i zasady stosowania stawek obniżonych zostały określone między innymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2350).

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 7 w/w rozporządzenia MF, usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki powinny być opodatkowane stawką:

 • STAWKI 0% w odniesieniu do usług, które będą faktycznie wykonywane poza terytorium Polski i Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z tym przepisem rozporządzenia, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do usług świadczonych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, jeżeli pośredniczą oni w transakcjach dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej. Kwestie odnoszące się do zwolnienia usług pośrednictwa uregulowane zostały także w art. 153 Dyrektywy VAT. Zgodnie z tym przepisem, państwa członkowskie zwalniają usługi świadczone przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, jeśli pośredniczą oni w transakcjach, o których mowa w rozdziałach 6, 7 i 8 lub w transakcjach dokonywanych poza terytorium Wspólnoty. Z przepisu rozporządzenia wynika, że dla zastosowania stawki podatku 0% muszą być spełnione dwa warunki:
 • pośrednik musi działać w imieniu i na rzecz osób trzecich
 • transakcja, w której uczestniczy pośrednik jest dokonywana poza terytorium Unii Europejskiej
 • STAWKI PODSTAWOWEJ – gdy usługa turystyki realizowana jest na terytorium Polski lub innego kraju Wspólnoty.

Dla przypomnienia – usługi pośrednictwa dotyczące usług turystyki nie są objęte szczególnym systemem VAT – MARŻA.

Nowelizacja specustawy (z 31.03.2021, DzU poz. 568), która weszła w życie z dniem 1.01.2021 wprowadziła obowiązek rejestrowania umów o dzieło na formularzu RUD. O zawarciu umowy o dzieło należy powiadamiać ZUS od 1.01.2021, obowiązek stosuje się jedynie do umów zawieranych od 1 stycznia 2021 (umowy wcześniejsze, które trwają nie podlegają temu przepisowi). Zawarcie umowy o dzieło należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty jej podpisania. Rejestracji umowy na druku można dokonać elektronicznie lub papierowo. Wyjątkami są umowy zawarte:

 • z własnym pracownikiem,
 • przez własnego pracownika z obcym podmiotem/obcą osobą, ale wykonywanej na rzecz pracodawcy,
 • z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach tej działalności.

Pod obowiązek powiadomienia o zawarciu umowy o dzieło nie podlegają jednostki organizacyjne, które nie są płatnikiem składek, np. spółka prawa handlowego, fundacja czy stowarzyszenie, jeśli nikogo nie zgłaszają i nie rozliczają ze składek.

Wątpliwości budzi kwestia zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawartych z pracownikami korzystającymi z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego czy bezpłatnego. Tacy wykonawcy podczas w/w urlopów tracą status „własnego pracownika” i w konsekwencji nawiązane z nimi umowy o dzieło pozostają wolne od składek. Czy takie osoby należy zgłaszać na nowym druku? Ta kwestia pozostaje niejasna…

Limit płatności gotówką

Od 2017 roku zmienił się limit płatności gotówką. Zgodnie z art. 19 ustawy limit płatności gotówkowych dokonywanych przez podatników wynosi obecnie 15 tys. złotych. Tak więc wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie są kosztem podatkowym. Zgodnie z art 22p ust 1 i 2 ustawy o PIT, przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej kwota transakcji przekraczająca 15 tys. zł nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego. Płatność gotówką do transakcji w kwocie do 15 000 zł – stanowi koszt podatkowy, ale tylko do podanego limitu. Jeśli zaliczono do kosztów uzyskania przychodów kwotę powyżej limitu 15 tys. zł, a następnie dokonano płatności gotówką, a nie przelewem nalezy odliczyć od kosztów podatkowych kwote przekraczająca limit.
Znaczenie ma faktyczna forma płatności, a nie ta metoda płatności, która została zadeklarowana na fakturze.

Transakcje w walutach obcych przeliczane muszą być na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień danej transakcji. W związku z tym przeliczeń na PLN należy dokonywać indywidualnie do konkretnej transakcji.

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie stanowią kosztu podatkowego również w sytuacji gdy:

 • dotyczą nabycia lub wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • płatność następuje po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną,
 • płatność następuje po likwidacji pozarolniczej działalności.

PODATNICY VAT I LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH

Płatników VAT oprócz limitu płatności gotówkowej do wysokości 15.000 zł, obowiązują dodatkowe wymagania. Do kosztów nie można zaliczyć transakcji powyżej 15 tys. zł dokonanej przez czynnego podatnika VAT zapłąconej przelewem bankowym jeśli zostałą zapłącona na rachunek bankowy spoza białej listy. Jeśli rachunek nie jest wpisany na białą liste należy zgłosić transakcję na druku ZAW-NR w terminie 14 dni. Do kosztów również nie można ująć transakcji zakupu, jeśli dotyczy ona produktów z załącznika nr 15 ustawy o VAT zakupionych od podatnika VAT i jest powyżej 15 tys. zł brutto, a płatność odbyła się bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

AGENT TURYSTYCZNY

Zacznijmy od pytania kim jest i co robi „agent turystyczny”? Agent turystyczny świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych na rzecz podmiotów świadczących usługi turystyki posiadających wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki czyli tzw. touroperatorów. Cechą charakterystyczną pośrednictwa jest fakt, że bezpośrednią przyczyną zawarcia bezpośrednio lub pośrednio umowy z trzecią stroną są działania pośrednika. Przez umowę o pośrednictwo należałoby rozumieć stosunek prawny pomiędzy dwiema stronami, z których jedna (pośrednik) otrzymuje zlecenie od drugiej (zleceniodawca), aby doprowadzić do wymiany gospodarczej świadczeń z osobą trzecią. Znalezienie kontrahenta ma stanowić bezpośredni i decydujący rezultat starań pośrednika. Bezpośrednim celem aktywności pośrednika jest wywołanie skutku prawnego, polegającego na wprowadzeniu zleceniodawcy (podmiotu zastępowanego) w stosunek umowny z osobą trzecią.

AGENT SPRZEDAJĄCY USŁUGI TURYSTYCZNE

Usługi turystyczne, w których sprzedaży pośredniczy agent mogą być dokonywane (mieć miejsce):

 • poza terytorium Unii Europejskiej,
 • na terytorium Unii Europejskiej,
 • zarówno na terytorium Unii Europejskiej jak i poza terytorium Unii Europejskiej działa w imieniu i na rzecz touroperatorów.

Rozpatrujemy sytuację, w której touroperator posiada siedzibę działalności na terytorium Polski, a z Agentem turystycznym łączy go stosowna umowa. Na podstawie tej umowy Agent rozlicza prowizję od sprzedaży usług na rzecz i w imieniu touroperatora wystawiając fakturę.

JAKA STAWKA VAT W USŁUGACH POŚREDNICTWA AGENTA TURYSTYCZNEGO?

Powstają pytania: jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej oraz jaką stawkę należy zastosować do opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki dokonywanych na terytorium Unii Europejskiej?

Zakres i zasady stosowania stawek obniżonych zostały określone między innymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2350).

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 7 w/w rozporządzenia MF, usługi pośrednictwa w sprzedaży usług turystyki powinny być opodatkowane stawką:

 • STAWKI 0% w odniesieniu do usług, które będą faktycznie wykonywane poza terytorium Polski i Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z tym przepisem rozporządzenia, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do usług świadczonych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, jeżeli pośredniczą oni w transakcjach dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej. Kwestie odnoszące się do zwolnienia usług pośrednictwa uregulowane zostały także w art. 153 Dyrektywy VAT. Zgodnie z tym przepisem, państwa członkowskie zwalniają usługi świadczone przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, jeśli pośredniczą oni w transakcjach, o których mowa w rozdziałach 6, 7 i 8 lub w transakcjach dokonywanych poza terytorium Wspólnoty. Z przepisu rozporządzenia wynika, że dla zastosowania stawki podatku 0% muszą być spełnione dwa warunki:
 • pośrednik musi działać w imieniu i na rzecz osób trzecich
 • transakcja, w której uczestniczy pośrednik jest dokonywana poza terytorium Unii Europejskiej
 • STAWKI PODSTAWOWEJ – gdy usługa turystyki realizowana jest na terytorium Polski lub innego kraju Wspólnoty.

Dla przypomnienia – usługi pośrednictwa dotyczące usług turystyki nie są objęte szczególnym systemem VAT – MARŻA.

Nowelizacja specustawy (z 31.03.2021, DzU poz. 568), która weszła w życie z dniem 1.01.2021 wprowadziła obowiązek rejestrowania umów o dzieło na formularzu RUD. O zawarciu umowy o dzieło należy powiadamiać ZUS od 1.01.2021, obowiązek stosuje się jedynie do umów zawieranych od 1 stycznia 2021 (umowy wcześniejsze, które trwają nie podlegają temu przepisowi). Zawarcie umowy o dzieło należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty jej podpisania. Rejestracji umowy na druku można dokonać elektronicznie lub papierowo. Wyjątkami są umowy zawarte:

 • z własnym pracownikiem,
 • przez własnego pracownika z obcym podmiotem/obcą osobą, ale wykonywanej na rzecz pracodawcy,
 • z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach tej działalności.

Pod obowiązek powiadomienia o zawarciu umowy o dzieło nie podlegają jednostki organizacyjne, które nie są płatnikiem składek, np. spółka prawa handlowego, fundacja czy stowarzyszenie, jeśli nikogo nie zgłaszają i nie rozliczają ze składek.

Wątpliwości budzi kwestia zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawartych z pracownikami korzystającymi z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego czy bezpłatnego. Tacy wykonawcy podczas w/w urlopów tracą status „własnego pracownika” i w konsekwencji nawiązane z nimi umowy o dzieło pozostają wolne od składek. Czy takie osoby należy zgłaszać na nowym druku? Ta kwestia pozostaje niejasna…

Menu